Regulamin konkursu pt. Zaczytany Dzień Dziecka

REGULAMIN KONKURSU
„Zaczytany Dzień Dziecka”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Inicjatorem, pomysłodawcą, organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Ibis - Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Tuliszkowska 14d, Żychlin, 62-571 Stare Miasto, zwaną dalej organizatorem.
2. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Zaczytany Dzień Dziecka” (zwany dalej konkursem).
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
3.1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami.
3.2. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w konkursie. Uczestnikiem może być osoba spełniająca następujące kryteria (uprawniony do udziału):
a) nie jest organizatorem konkursu ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym organizatora,
b) nie jest fundatorem nagrody ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym fundatora nagrody,
c) w dniu przystąpienia do konkursu osoba jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 3.3. regulaminu.
3.3. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na każde wezwanie organizatora.
3.4. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową www.wydawnictwoibis.pl.
3.5. Stronie firmowej Facebook – należy przez to rozumieć fanpage Wydawnictwa Ibis znajdujący się pod adresem www.facebook.com/IBISwydawnictwo.
3.6. Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz zawierający w szczególności dane uczestnika konkursu takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, oświadczenia o akceptacji Regulaminu, prawach autorskich i wykorzystaniu nagród. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: wydawnictwoibis.pl/formularz-rejestracji.
3.7. Odpowiedzi konkursowej – należy przez to rozumieć komentarz pod postem konkursowym dostępnym na www.facebook.com/IBISwydawnictwo.
4. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w Internecie.
5. Przez cały okres trwania konkursu niniejszy regulamin będzie dostępny
na stronie internetowej www.wydawnictwoibis.pl a także w siedzibie organizatora wskazanej.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdego uczestnika uprawnionego do udziału.
7. Uczestnik w Konkursie ma prawo do rezygnacji udziału w każdej chwili trwania konkursu bez żadnych konsekwencji, informując organizatora o rezygnacji udziału
za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Przystąpienie do konkursu możliwe jest jedynie poprzez internetowe zgłoszenie udziału w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://wydawnictwoibis.pl/formularz-rejestracji.
Zgłoszenia można dokonać od 24.05.2023 r. do 31.05.2023 r.
2. Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
2.1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie od 24.05.2023 r. do 31.05.2023 r.
2.2. Odpowiedź na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na FB organizatora konkursu.

3. Odpowiedź konkursowa musi spełniać następujące kryteria:
a) musi być zamieszczona pod postem konkursowym na stronie firmowej Facebook organizatora,
b) musi być zgodna z tematem konkursu,
c) musi być odpowiedzią na pytanie konkursowe: Jaka jest Twoja ulubiona książka z dzieciństwa? Uzasadnij w maksymalnie 4 zdaniach.
d) nie mogła być nagradzana w innym konkursie,
e) nie może zawierać wizerunków, danych osobowych ani utworów
lub ich elementów, które stanowią przedmiot praw osób trzecich*;
* wyjątek stanowi sytuacja, w której uczestnik w konkursie z ramienia reprezentowanej placówki posiadają zgody opiekunów prawnych uczniów na ich udział w konkursie
i publikację ich wizerunku. Wówczas organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania uczestnika konkursu do przekazania ww. zgód.
g) musi zostać opublikowana w terminie do 31.05.2023 r.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną odpowiedź w konkursie.
W przypadku przesłania więcej niż jednej odpowiedzi konkursowej, do konkursu zostanie zakwalifikowana tylko odpowiedź przesłana najwcześniej. Pozostałe odpowiedzi nie wezmą udziału w konkursie.
5. Udział w konkursie oznacza, że uczestnik potwierdza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub późniejszego wyeliminowania z konkursu odpowiedzi, która: nie spełnia wymagań określonych
w regulaminie, narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
7. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy organizatora oraz osoby wchodzące w skład komisji konkursowej.

§ 3 ZASADY USTALANIA LAUREATÓW KONKURSU

1. Odpowiedzi konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję konkursową.
2. Organizator gwarantuje pełną niezależność komisji konkursowej.
3. Komisja konkursowa spośród wszystkich odpowiedzi konkursowych wyłoni
5 najwyżej ocenionych.
4. Oceniając odpowiedzi konkursowe, komisja konkursowa, będzie kierowała
się następującymi kryteriami:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) kreatywność,
c) odniesienie do motywu wiodącego w konkursie.
5. Wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do 01 czerwca 2023 r.

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE

1. Informacje na temat nagród w konkursie i ich wartości dostępne są na stronie internetowej organizatora oraz stronie FB organizatora.
2. Spośród wszystkich uczestników konkursu komisja wyłoni 5 laureatów, którym zostanie przyznana nagroda – pakiet książek Wydawnictwa Ibis: „Opowieści o tym, co w życiu ważne” M. Michalaka, „Opowieści o tym, co daje moc” M. Michalaka oraz „Opowieści o bohaterskich dzieciakach” A. Maciaka.
3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny
ani zamianie na inne produkty.
4. Nagrody w konkursie zostaną wysłane do laureatów na adres podany
w formularzu rejestracji.
5. W szczególnych przypadkach dotyczących niespełnienia wymogów regulaminu, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody.
6. Wszystkie nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Do każdej z przyznanych w konkursie nagród doliczona zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 11,11% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości przyznanej nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przeznaczona na pokrycie przez organizatora przedmiotowego podatku. Kwota premii pieniężnej nie będzie przekazywana na rzecz zwycięzcy
lecz bezpośrednio na pokrycie zobowiązania podatkowego powstającego z tytułu przekazania nagrody.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE W KONKURSIE

1. Przesyłając odpowiedź konkursową uczestnik oświadcza, że:
a) posiada pełne prawa autorskie do nadesłanej odpowiedzi konkursowej,
b) zgodnie z jego wiedzą odpowiedź konkursowa nie narusza osobistych
ani majątkowych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich,
d) zrzeka się autorskich praw majątkowych do odpowiedzi konkursowej.

2. Przesyłając odpowiedź konkursową uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z odpowiedzi konkursowej bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych (ze szczególnym uwzględnieniem takich pól eksploatacji jak: udostępnienie odpowiedzi konkursowej na stronie internetowej organizatora www.wydawnictwoibis.pl, stronie firmowej Facebook Wydawnictwa Ibis www.facebook.com/IBISwydawnictwo.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe uczestnika konkursu.
2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest organizator konkursu, Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Tuliszkowska 14d, Żychlin, 62-571 Stare Miasto.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w tym, w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). W związku z udziałem
w konkursie przetwarzane będą następujące dane osobowe uczestnika konkursu: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu).
4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora – organizacji i przeprowadzenia konkursu, postępowania reklamacyjnego, bieżącego kontaktu z uczestnikiem konkursu
w związku z konkursem.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością rejestracji i udziału w konkursie.
6. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji lub w razie jakichkolwiek innych pytań czy żądań, prosimy o kontakt
pod adresem Organizatora konkursu – Wydawnictwa Ibis – Books spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Tuliszkowska 14d, Żychlin, 62-571 Stare Miasto lub na adres e-mail organizatora ibis@wydawnictwoibis.pl
8. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w celu obsługi konkursu – w zakresie, w jakim
jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie będzie następowało profilowanie ani automatyczne podejmowane decyzji.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W KONKURSIE

1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia konkursu.
2. Reklamacje należy przesłać na adres organizatora konkursu – Books spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Tuliszkowska 14d, Żychlin, 62-571 Stare Miasto w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
3. Uczestnik składający reklamację zobowiązany jest wskazać w jej treści nieprawidłowości i zastrzeżenia, które są powodem zgłoszenia reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane uczestnika.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do organizatora. Decyzje rozstrzygające prawidłowo zgłoszone reklamacje podejmuje organizator w ciągu
14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Organizator poinformuje na piśmie uczestnika zgłaszającego reklamację
o sposobie jej załatwienia.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, a jego wynik nie zależy od przypadku
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
2. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sygnowany, sponsorowany
ani administrowany przez serwis Facebook.pl, a uczestnik zwalnia serwis Facebook.pl
z odpowiedzialności w pełnym zakresie.
3. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje
się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium